శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- చెప్పుకోండి చూద్దాం.

Posted on మార్చి 2, 2013
8
చెప్పుకోండి చూద్దాం.

z2

ఇదేంటో చెప్పుకోండి చూద్దాం.

dscn27331

ఇదో పువ్వు పేరు చెప్పుకోండి చూద్దాం.