శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆది శంకరుల పూర్వీకులు తెనుగువారు.

Posted on మార్చి 28, 2013
8

ఆది శంకరుల పూర్వీకులు తెనుగువారు.

గోదావరి జిల్లావారు, అన్నవరం దగ్గరి హంసవరం వారి స్వగ్రామం. ఈ మాట నేను చెబుతున్నది కాదు కామాక్షీ పీఠాధిపతి శ్రీ కామేశ మహర్షి చెబుతున్నారు, ఒక పరిశోధన వ్యాసం లో. దానికి కావలసిన ఆధారాలిచ్చారు అవధరించండి.నేను తొందరలోనే హంసవరం వెళ్ళాలనుకుంటున్నా.