శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అత్తింటి కాపరం….

Posted on ఆగస్ట్ 20, 2012
10

Courtesy you tube

అత్తింటి కాపురం.…..

అనానగా ఒక పల్లె అందులో ఒక పేద దంపతులు, వారికి నల్గురు సంతానం. మొదటగా లక్ష్మీ దేవిలా ఆడపిల్ల పుట్టింది. సంతోషించారు దంపతులు, సంపదకిలోటుగాని సంతానానికి కాదు. అమ్మాయికి పెళ్ళి వయసొచ్చింది. సంబంధం చూశారు, కట్న కానుకలు మాట్లాడుకున్నారు. పాపం పేద తండ్రి ముద్దు ముచ్చట చ్చేద్దామనుకునాడు కాని కాలం కలిసి రాలేదు. అనుకున్న కట్న కానుకలన్నీ ఇవ్వలేకపోయాడు. అమ్మాయిని అత్తింటి వారు కాపరానికి తీసుకెళ్ళేరు. కలిగిన చీర సారె పెట్టి పంపేరు దంపతులు.

అమ్మాయి అత్తవారింటి కెళ్ళాలంటే ఒక నది దాటి వెళ్ళాలి. అమ్మాయి అత్తవారింటి కెళ్ళి చాలా కాలమయింది కనక, చూసి వద్దామని బయలు దేరేడు, తండ్రి. నది దాటి అమ్మాయి అత్తవారింటి కెళ్ళేడు. వియ్యాలవారు గౌరవం చేశారు, కట్న కానుకల గురించి కూడా ఏమీ అనలేదు. వారి గౌరవానికి మురిసిపోయాడు, తండ్రి. ఒక రోజుండి బయలు దేరుతూ, వియ్యాలవారి దగ్గర శలవు తీసుకుని వెళుతూ అమ్మాయిని అడిగేడు, అమ్మా! “అత్తింటి కాపురం ఎలా ఉంది?” అని, నెమ్మదిగా. దానికా పడుచు “నాన్నా! అత్తింటి కాపురం మోచేతికి దెబ్బ తగిలినంత సుఖంగా ఉంది“అంది. పిచ్చి తండ్రి దెబ్బ తగిలితే కొద్ది బాధ ఉండటం సహజం కదా, అలాగే అత్తిల్లన్న తరవాత ఆ మాత్రం బాధ ఉండటం సహజమని సరి పెట్టుకుని బయలుదేరేడు. నది ఒడ్డుకు వచ్చాడు, పడవలో ఒక కాలు పెట్టి మరొక కాలు తీస్తుండగా పడవ కదిలి, మోకాలికి దెబ్బ తగిలింది. నెప్పికి బాధ పడ్డాడు. ఓర్చుకుని పడవ ఎక్కేశాడు. పడవ బయలుదేరింది. కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తరవాత సరంగు తెరచాప ఎత్తటం ప్రారంభించాడు. అప్పుడు తెర చాపకొయ్య మోచేతికి తగిలింది, పైకి దెబ్బ కనపడలేదు కాని, ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయింది. కాసేపటికి తెప్పరిల్లి, కూతురు అన్న మాటలు గుర్తుకు తెచ్చు కున్నాడు. అత్తింటి కాపురం మోచేతికి దెబ్బ తగిలినంత సుఖంగా ఉందంటే, కాపురం పోలీసు దెబ్బ లాగ పైకి కనపడకుండా ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయేలా ఉన్నదని అర్ధం చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి అప్పో సప్పో చేసి అమ్మాయికిస్తానన్న కట్నకానుకలు తీసుకు వెళ్ళి వియ్యాల వారికిచ్చి,తిరిగి వచ్చేడట.మోచేతికి దెబ్బ తగిలితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో అప్పుడు తెలిసిందా పిచ్చి తండ్రికి.

మరొకనానుడి .
సారెపెట్టకుండా పంపేను కూతురా నోరుపెట్టుకు బతకమందిట.

సామాన్య దంపతులు, పెళ్ళి చేసి కూతుర్ని అత్తవారింటికి పంపుతున్నారు. మొదటగా కాపరానికి పంపేటపుడు సారె చీరె పెట్టిపండం మన ఆచారం, లేకపోతే తరవాత కూడా పెట్టచ్చు. సారె అంటే మంచం, కంచం నుంచి వారి తాహతుకు తగిన, అమ్మాయి కాపురానికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ పెడతారు. మొన్నీ మధ్య ఒకమ్మాయిని అత్తవారింటికి పంపుతూ, అమ్మాయి తల్లి తండ్రులు, డబల్ కాట్ మంచం, బెడ్ లు, వెండి కంచాలు,టి.వి, వి.సి.ఆర్,గేస్ స్టవు, కుక్కర్, ఇతర వంట సామాను, చెంచాలతో సహా, రెండు గాడ్రెజ్ బీరువాలు,ఒక కారు, ఇంకా ఏవేవో పెట్టేరట, నాకు చెప్పేరు గాని గుర్తులేదు. మొత్తం వీటికి గాను పది లక్షలు ఖర్చుపెట్టేరట. అందుకే అన్నారు, జుట్టున్నమ్మ కొప్పెట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుంది, సిగ పెట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుందని. కాని సామాన్యులు వారిని పోలిక తీసుకుని కష్టాలలో పడకూడదు కదా. కాని సాగుబడిలేక ఇక్కడ ఈ తల్లి తండ్రులు సారె పెట్టలేదు, అమ్మాయి అత్తవారింటికి వెళ్ళేటపుడు. అప్పుడు తల్లి చెబుతుంది తన తెలివయిన కూతురికి, సారె పెట్టకుండా పంపుతున్నా కూతురా నోరెట్టుకు బతుకు అంటే సారె పెట్టలేదని అత్తవారంటారు, వీలును బట్టి సమాధానం చెప్పి తప్పించుకు బతకమని, లేకపోతే ఎదురు తిరగమని, తల్లి సలహా. .ఇప్పుడు రోజుల్లో, కోడలు కాపరం చేస్తే అంతేచాలు అనుకుంటున్నారు, అత్త మామలు