శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-కాగల కార్యం గంధర్వులే….

Posted on ఆగస్ట్ 25, 2012
6

కాగల కార్యం గంధర్వులే….

కాగలకార్యం గంధర్వులే చేసేరన్నది తెనుగునాట సామెత. దీనికి వెనుక గాధ మాత్రం భారతం లోదే.ఆ ఘట్టం చెప్పుకుందాం.

అనుద్యూతం అయిపోయింది.పందెం ప్రకారం వనవాసానికి వెళ్ళిపోయారు, పాండవులు. పాండవులు కామ్యక వనానికి వెళ్ళిపోయారు, అక్కడ కొన్నాళ్ళున్న తరవాత కృష్ణుడు కలిశారు. పాండవులు కామ్యక వనం నుంచి ద్వైతవనానికి బయలుదేరి వెళ్ళేరు. ఈ సందర్భం లో ఒక బ్రాహ్మణుడు ధృతరాష్ట్రుని వద్దకు వచ్చినపుడు, “పాండవులెలా ఉన్నారు అరణ్యంలో” అంటే, “చాలా బాధలు పడుతున్నార”ని చెబుతాడు. అందుకు ధృతరాష్ట్రుడు వగచి, వారి గొప్పదనం, వీరత్వం పొగుడుతే, విన్న దుర్యోధనుడు, శకుని, కర్ణులతో “మా తండ్రికి ఎందుకింత భయం వాళ్ళంటే,” అనగా కర్ణుడు, “మన గొప్పతనం వారికి చాటడానికి మంచి సావకాశం, మనసుకి సంతోషం పగవాడు కష్టపడుతున్నప్పుడు చూస్తే కలిగేదే, అసలైన ఆనందం, నార చీరలు కట్టుకుని అడవులలో తిరుగుతున్న వారికి రాజ్య వైభవం చూపినపుడు, వాళ్ళు బాధపడుతుండగా చూడటం, మనకు బాగుంటుంది కదా, మనం కనక ద్వైతవనానికి వెళితే” అంటాడు. “నా ఉద్దేశం కూడా అదే, నీవూ అదే చెప్పేవు, “అని దుర్యోధనుడంటాడు, కాని తండ్రి ద్వైతవనానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోడని సందేహిస్తాడు.” విదురుడు మొదలయిన వారు మహరాజుని ఒప్పుకోనివ్వరు”, అని అంటాడు. మహరాజును ఒప్పించేదెలా అని చింతిస్తారు. ఆ రోజుకు ఆలోచన తెగలేదు. మరునాడు ఉదయమే కర్ణుడు, దుర్యోధనుని దగ్గరకెళ్ళి “నాకో ఉపాయం తట్టింది, ద్వైతవనం దగ్గరలో మన గో సంపద ఉంది, దానిని చూసివస్తామంటే మహరాజు మనం వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోవచ్చు” అంటాడు. అందుకు శకుని కూడా సమ్మతిస్తాడు. మంచి పధకం కుదిరినందుకు సంతసిస్తారు. గోగణం నుంచి ఒక నమ్మకమైన వాడిని రప్పించి, మహారాజు ముందు ప్రవేశపెడతారు. వచ్చిన వాడిని ధృత రాష్ట్రుడు “గోవులెల్లా ఉన్నాయ”ని అడుగుతాడు. అప్పుడావచ్చిన వాడు, “కౄరమృగాలు గోవులను హింసిస్తున్నాయి దేవరా!” అని చెబుతాడు, దానికి కర్ణుడు,శకుని,ఒకే మాటగా “దుర్యోధనుడిని వేట చేసి ఆ మృగాలను సంహరించమని ఆజ్ఞ ఇవ్వండి మహారాజా” అనిచెబుతారు. దానికి ధృతరాష్ర్ట్రుడు, “వేట అంటే మీరంతా వెళతారు, అక్కడికి దగ్గరలోనే పాండవులుంటున్నారు. మీరు తిన్నగా ఉంటారని అనుకోను, మరొకరిని ఏర్పాటు చేద్దామ”ని అంటాడు. “అక్కడికెళ్ళి వాళ్ళకి మీరు కీడు చేయటం, వాళ్ళు మీకు హాని తలపెట్టడం, రెండూ వద్దం”టాడు. అక్కడికి వెళ్ళి గోవులను రక్షించేందుకు, వేట మాత్రం చేసి వస్తాము కాని, పాండవులను పట్టించుకోమని చెప్పి ఒప్పించి స్త్రీజనాలతో బయలుదేరుతారు. వేటకి, ఎనిమిది వేల రధాలు, ముఫై వేల ఏనుగులు, తొంభై వేల గుర్రాలు, లక్ష మంది కాల్బలంతో, స్త్రీ గణంతో,ఇతర నట, విట గాయక జనంతో బయలుదేరుతారు. గోగణాలను చూస్తారు, వేట చేస్తూ ముందుకు వెళతారు. ముందుకు వెళ్ళగా ద్వైతవనం దగ్గరలో ఒక మంచి సరోవరం కనపడింది. దాని దగ్గరలోనే ధర్మరాజు ’సద్యస్కందం’ అనే యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. ఆ సరోవరం దగ్గర చిత్ర గృహాలు నిర్మించడం మొదలు పెడతారు, దుర్యోధనుని ఆజ్ఞ మేరకు. అక్కడ ఉన్న సరోవరపు కావలివారు, “ఇది చిత్ర రధుడు అనే గంధర్వ రాజు విలాసహ్రదం, ఇక్కడినుండి తొలగిపొమ్మ”ని చెబుతారు. దానికి దుర్యోధనుని అనుచరులు, “మా దుర్యోధన మహారాజు ఇక్కడకి వస్తున్నారు, మీరే ఇక్కడినుంచి వెళ్ళిపోండ”ని చెబుతారు. అందుకు గంధర్వులు నవ్వి “మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిద”ని చెబుతారు. ఈ విషయాన్ని భటులు దుర్యోధనుడికి చేరవేస్తారు. సంగతి విన్న దుర్యోధనుడు తమ్ములను, మిగతా వారికి సరోవరాన్ని ఆక్రమించుకోమని ఆజ్ఞ ఇస్తాడు. అందరు బయలుదేరి వెళతారు, అక్కడ గంధర్వులు, ప్రయత్న పూర్వకంగా, “మీకూ మాకూ తగవు వద్దు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో”మని చెబుతారు. దానికి యుద్ధానికి వెళ్ళిన వారు ఒప్పుకోక గంధర్వుల మీద అస్త్ర శస్త్రాలు ప్రయోగిస్తే, వారుపోయి చిత్ర సేనునికి నివేదించుకుంటారు. ఇంకా ఉంది… మిగతా రేపు….

రచయిత: kastephale

A retired telecom engineer.

%d bloggers like this: