శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆత్మారాం.

Posted on నవంబర్ 19, 2012
8
ఆత్మారాం.

అత్మారాం గారికోటకి తొమ్మిది ద్వారాలు. కాని ఒక దావి ద్వారానే లోపలికి ప్రవేశం. మిగతావి నిషిద్ధం.

నిజానికి అది అత్మారాంగారి కోట, కాని అది నాదే అని చెప్పుకుంటాడు మనోసేన్ గారు. ఈ మనోసేన్ గారు అక్కడి అధికారి. అక్కడ శబ్దమిత్రాగారు మొదటి సేవకుడు. ఈయన ఆకాశ్ శుక్లా గారి ప్రతినిధి. ఈ రాజ్యానికి సంబంధించి అంతా నేనే వింటానని ఆయన గర్వం. విన్నది ప్రతీదీ మనోసేన్ గారికి మరుక్షణం విన్న వించుకుంటాడు. మనోసేన్ గారు శబ్దమిత్రా గారు ద్వారా వచ్చిన విషయం గ్రహించి, రసమిత్రా గారిద్వారా జవాబిప్పిస్తూ ఉంటాడు. ఇది శబ్దమిత్రా గారికి నచ్చదు. రెండవవాడు స్పర్శమిత్రా గారు. ఈ కోటకి సంబంధించిన ప్రతిది బాగుంది, బాగోలేదు, వేడిగావుంది, చల్లగా వుంది అన్నీ చూస్తూ వుంటాడు. ఈయన వాయుశుక్లాగారి ప్రతినిధి. ఇక మూడవవాడు రూపామిత్రా, ఈయన తక్కువ వాడు కాదండి, అగ్ని శుక్లాగారి ప్రతినిధి అయినా, ఈయన అన్నీ చూసేస్తూ ఉంటాడు, వెంట వెంటనే మనోసేన్ గారికి విషయం అందించేస్తూ ఉంటాడు. ఇది కావాలి, ఆది కావాలి, అదిబాగుంది, ఇది బాగోలేదు,ఇది అందంగా ఉంది వగైరా, అబ్బో! అసలు చిన్నెలన్నీ ఈయనవే. బాగుందనుకున్న వెనకే పోతూ ఉంటాడు. మనోసేన్ గారిని చెడకొట్టడం లో మొదటివాడు. మనోసేన్ గారు విభజించి పాలించడంలో దిట్ట. ఈయన రూపామిత్రా గారి దగ్గరనుంచి వచ్చిన విషయాన్ని చూసి, రసమిత్రాగారి ద్వారాగాని, స్పర్శమిత్రా గారి ద్వారాగాని పని చేయించుకుంటు వుంటాడు. నాలుగోవాడు రసమిత్రాగారు, ఈయన ఆపశ్శుక్లాగారి ప్రతినిధి. ఈయనకి నోరెక్కువ, టెక్కెక్కువ. అందరికి శక్తికి అవసరమైన ఇంధనం తన ద్వారా ఇస్తానని ఈయన టెక్కు. పేర్లు పద్దులూ పెట్టడానికి ఈయన తరవాతే మరెవరయినా. ఐదోవాడు కాని గట్టివాడు గంధమిత్రా గారు. ఈయన భూమీశుక్లాగారి ప్రతినిధి. మరో ముఖ్యమైన పని చేసే వాయుసేన్ గారు నిమిషానికి పద్నాల్గు సార్లు వచ్చి వెళుతూ ఉంటాడు, ఈ కోటలోకి, అదీ గంధమిత్రా గారి ద్వారా. ఈయనిలా వచ్చి వెళ్ళకపోతే కోట పని గోవిందా! ఈ మిత్రాలందరికీ ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. నేను గొప్పంటే నేను గొప్పనుకుంటారు. బయటికి మాత్రం అందరూ భాయీ భాయీ. ఈ సంగతి మనోసేన్ గారికీ తెలుసు. వీరంతా మనోసేన్ గారి అదుపాజ్ఞలలో పని చేస్తారు. మనోసేన్ గారు చెప్పకపోతే ఎదురుగా వున్నది కూడా, చూడలేడు, రూపామిత్రా గారు. అలాగే మిగిలిన అందరూ. కాని వీరందరికి మనో సేన్ గారంటే మంటే. మన చేత పని చేయించుకుని గొప్పతనం ఆయన కొట్టేస్తున్నాడు, అత్మారాంగారి దగ్గరని వీరి మంట.

మిత్రాలందరికీ మనోసేన్ గారంటే మంట. ఆయన గొప్పేంటీ? మనలాటి వాడేకదా, అంచేత ఈయనకి, మాతో నువ్వూ సమానమే, అని చెప్పాలని అనుకున్నారు మిత్రాలంతా. ఓ మీటింగేసి కలుసుకుని మాట్లాడుకున్నారు. మనోసేన్ గారూ! మీరూ మాతో సమానమే, మేము పని చేస్తూ ఉంటే మీరేదో సమన్వయం చేస్తున్నానని చెప్పి పోజు కొడుతున్నారు, ఇక ముందు కుదరదని చెప్పేసేరు. దానికి ఆయనకి కోపం వచ్చి, అదేమీ కుదరదు, మీరు నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలిసిందే, అన్నాడు. తగువు తేలలేదు. తగువు బ్రహ్మదేవ్ గారి దగ్గరకెళ్ళింది. ఆయనందరికి నచ్చచెప్పి, ఎవరు ఏపని చేసేటపుడు వారు గొప్ప సుమా. అందుకని మీరు గొడవపడి కోటని పాడు చేయకండి అని చెప్పేరు. అందరూ ఊకొట్టేరు కాని వాయుశుక్లాగారు కదలలేదు. నేను నిమిషానికి పద్నాలుగు సార్లు వచ్చి వెళ్ళకపోతే వీళ్ళంతా చేసేదేమీ ఉండదు కదా, ఈ రాజ్యం భూ స్థాపితం చెయ్యాలి కదా అని అన్నాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవ్ గారు అది నీచేతిలో నా చేతిలో లేదు, కోటకి అసలు రాజు ఆత్మారాం గారు. ఆయన చేసుకున్న మంచి చెడ్డలను బట్టి నువ్వు వచ్చి వెళ్ళడం ఉంటుంది కనక మీరంతా నిజాయితీగా ఆత్మారాంగారి రాజ్యంలో పని చెయ్యండని పంపేసేరు. ఇంతకీ ఆత్మారాం గారు ఉలకడు పలకడు.

అర్ధం కాలేదా!
పంచేంద్రియాలు మేము గొప్పంటే మేముగొప్పని తగవులాడుకుని, బ్రహ్మదేవుని దగ్గరకు వెళ్ళిన సందర్భం లో భారతం నుంచి ఒక కధకి చిన్న చిన్న మార్పులతో……
మిత్రాలంతా చెవి, చర్మం, కన్ను, నోరు,ముక్కు. పంచేంద్రియాలు.
శుక్లాలంతా పృధివి,ఆపస్, తేజో, వాయు,ఆకాశాత్. పంచ భూతాలు.
ఐదుగురు మిత్రాలపై స్వారీ చేసే మనోసేన్……..మనసు.
ఆత్మారాం…. మనిషి, ఇప్పుడు మరోసారి చదవండి 🙂

కరంట్ సరిలేక ఎప్పుడో రాసిన పాత టపాలు వెతికి వేస్తున్నా.

రచయిత: kastephale

A retired telecom engineer.

%d bloggers like this: